Smaller Default Larger

چهارم دبستان

 • گزارش کار پایه چهارم دبستان- مورخ 93/11/27

  با سلام

  کلاس پایه چهارم دبستان با حضور سروش، آناهیتا، درسا، آیلا در مورخ 93/11/27 تشکیل شد. در این جلسه چگونگی کار با نقاله توضیح داده شد و بچه ها مثلث دلخواه کشیدند و توانستند هر سه زاویه را با نقاله اندازه گیری کنند. همچنین اعداد مخلوط با آناهیتا و درسا کار شد؛ و همچنین توانستند تبدیل ساعت بر دقیقه و ثانیه به دقیقه کار شد. جلسه آینده اعداد مخلوط و اعداد اعشاری کار خواهد شد.

  با احترام- آقا میرلی

 • گزارش کار پایه چهارم دبستان- مورخ 93/11/20

  با سلام

  کلاس پایه چهارم دبستان با حضور محمدمهدی، سروش، آیلا، آناهیتا، درسا تشکیل شد. در این جلسه زاویه های تند، باز و راست توضیح داده شد؛ و با استفاده از فرمول تعداد زاویه های یک شکل را به دست آوردند و شکل های مختلف داده شد که یک زاویه این شکل ها نامشخص بود و توانستند مقدار زاویه نا مشخص را به دست بیاورند و مسئله کار شد. برای جلسه بعد کار با نقاله و ادامه فصل اندازه گیری کار خواهد شد.

  با احترام- آقا میرلی

 • گزارش کار پایه چهارم دبستان- مورخ 93/11/13

  با سلام

  کلاس پایه چهارم با حضور محمدمهدی، سروش، آناهیتا، آیلا، درسا در مورخ 93/11/13 تشکیل شد. در این کلاس مقایسه کسرها کار شد و همچنین ساده کردن کسرها و مفهوم بخش پذیری تدریس شد و مسائل مربوط به کسرها و ضرب و تقسیم نیز حل گردید. در جلسه آینده زاویه کسرها کار خواهد شد.

  با احترام- آقا میرلی

 • گزارش کار پایه چهارم دبستان- مورخ 93/11/6

  با سلام

  کلاس پایه چهارم دبستان با حضور محمدمهدی، آناهیتا و درسا در مورخ 93/11/6 تشکیل شد. در این جلسه با آناهیتا و درسا به صورت جداگانه زوایا کار شد و چگونگی اندازه گیری زاویه با نقاله توضیح داده شد و توانستند زوایای داخلی اشکال را اندازه گیری کنند؛ و به این نتیجه رسیدند که مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180 درجه است و با محمدمهدی مسئله کار شد. در جلسه آینده نیز ادامه فصل اندازه گیری کار خواهد شد.

  با احترام- آقامیرلی

 • گزارش کار پایه چهارم دبستان- 93/10/29

  با سلام

  کلاس پایه چهارم دبستان با حضور آناهیتا، آیلا، درسا، محمدمهدی و سروش در مورخ 93/10/29 تشکیل شد. در این جلسه تقسیم چهار رقمی بر دو رقمی تدریس شد و اعدادی که به 2-3-4-5 بخش پذیر هستند نیز تدریس شد و در پایان به بچه ها مسئله داده شد و حل کردند. در جلسه بعد نیز مسئله حل خواهد شد.

  با احترام- آقا میرلی