پنجم دبستان

پنجم دبستان (15)

جمعه, 22 آذر 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه پنجم دبستان- مورخ 93/11/7

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه پنجم دبستان با حضور عزیزان زینب، نیوشا و عرشیا برگزار گردید. در این جلسه مبحث گرم و کیلوگرم و اندازه گیری محیط دایره تدریس گردید. در خصوص هر کدام از مباحث تدریس شده  بچه ها جداگانه مثال حل کردند؛ و برای دوستان خود توضیح دادند و رفع اشکال کردند. ادامه تمرینات دوره ای باقیمانده از جلسه قبلی هم، در ابتدایی کلاس حل گردید. در جلسه آینده کسر متعارفی، گنجایش و نیم ساز تدریس خواهد گردید.

با احترام- شکری

جمعه, 22 آذر 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه پنجم دبستان- مورخ 93/11/30

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه پنجم دبستان باحضور عزیزان نیوشا، زینب و عرشیا در مورخ 93/11/30 تشکیل شد. در این جلسه به در خواست بچه ها و به خاطر داشتن امتحان از ابتدای کتاب تا قسمتی که تدریس شده بود، تمرین های دوره ای حل گردید. هر کدام از بچه ها تمرین ها را حل کرده برای دوستان خود توضیح داده و رفع اشکال گردید و مباحث گدشته را مرور کردند. مبحث جدیدی در این جلسه تدریس نشد.

با احترام- شکری

یکشنبه, 26 آبان 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه پنجم دبستان- مورخ 93/11/16

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه پنجم دبستان با حضور عزیزان زینب، عرشیا و نیوشا در مورخ 93/11/16 تشکیل شد. در این جلسه به درخواست بچه ها در مورد محاسبه حجم مکعب ها مثال حل شد و هر کدام از بچه ها جداگانه تمرین حل کرده و برای دوستان خود توضیح دادند و سپس مفهوم زاویه، اندازه گیری زاویه و رسم مثلث تدریس گردید و هر کدام از بچه ها از کتاب کار سوال حل کردند و توضیح دادند در جلسه آینده، گرم و کیلوگرم تدریس خواهد شد.

با احترام- شکری

یکشنبه, 19 آبان 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه پنجم دبستان- مورخ 93/11/9

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه پنجم دبستان با حضور عزیزان عرشیا و زینب در مورخ 93/11/9 تشکیل شد. در ابتدای کلاس در خصوص درس جلسه قبل (واحد طول متر و سانتی متر) رفع اشکال گردید و هر کدام از بچه ها مثال حل کردند. در ادامه مکعب و طرز ساختن مکعب، مفهوم حجم و حجم مکعب ها تدریس شد و بچه ها تمرین حل کردند. در جلسه آینده زاویه و اندازه گیری زاویه تدریس خواهد شد.

با احترام- شکری

یکشنبه, 12 آبان 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه پنجم دبستان- مورخ 93/11/2

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه پنجم دبستان با حضور عزیزان نیوشا، زینب و عرشیا در مورخ 93/11/2 تشکیل شد. در این جلسه اندازه گیری، رسم مثلث و ضرب ذهنی تدریس شد. برای اندازه گیری (متر، سانتی متر و میلی متر) مثال های زیادی بچه ها حل کردند تا مفهوم تبدیل واحدهای طول را بچه ها یاد بگیرند؛ همین طور برای رسم مثلث و ضرب ذهنی هم هر کدام مثال حل کردند. در جلسه آینده، ساختن اجسام هندسی و مفهوم حجم تدریس خواهد شد.

با احترام- شکری

شنبه, 04 آبان 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه پنجم دبستان- مورخ 93/10/25

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه پنجم دبستان با حضور عزیزان عرشیا و زینب در مورخ 93/10/25 تشکیل شد. در این جلسه ضرب کسرهای متعارفی، ضرب اعداد اعشاری، ضرب اعداد صحیح در اعداد اعشاری تدریس گردید و هر کدام از بچه ها در هر مبحثی جداگانه مثال های زیادی حل کرده و توضیح دادند. در جلسه آینده، اندازه گیری، رسم مثلث و ساختن اجسام هندسی تدریس خواهد شد.

با احترام- شکری

شنبه, 27 مهر 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه پنجم دبستان- مورخ 93/10/18

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه پنجم دبستان در مورخ 93/10/18 با حضور عزیزان نیوشا، زینب و عرشیا تشکیل شد. در این جلسه تعریف اعداد اعشاری، مقایسه اعداد اعشاری و جمع و تفریق اعداد اعشاری تدریس شد. در هر کدام از این مباحث مثال حل شد و هر کدام از بچه ها جداگانه مثال حل کردند و به خوبی درس را یاد گرفتند. در جلسه آینده ضرب کسرهای متعارفی تدریس خواهد شد.

با احترام- شکری

شنبه, 21 -2669 ساعت 00:00

گزارش کار پایه پنجم دبستان- 1393/10/11

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه پنجم دبستان مورخ 1393/10/11 با حضور عزیزان نیوشا، زینب، آرمیتا و عرشیا تشکیل گردید. در این جلسه به در خواست والدین و خود بچه ها به دلیل امتحانات از ابتدای کتاب ریاضی تا مساحت تمرین حل کرده و مرور گردید. تمرین های حل شده از کتاب پایه پنجم و کتاب کار ریاضی صورت گرفت و هر کدام از بچه ها اشکالات خود را بر طرف کردند؛ و در جلسه آینده اعداد اعشاری و جمع و تفریق اعداد اعشاری تدریس خواهد شد.

با احترام-شکری

دوشنبه, 01 -2671 ساعت 02:07

گزارش کار پایه پنجم دبستان- مورخ 93/10/4

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه پنجم دبستان با حضور عزیزان نیوشا و زینب در مورخ 93/10/4 تشکیل شد. در این جلسه به در خواست بچه ها در خصوص مساحت و اعداد مرکب مساله حل گردید و رفع اشکال گردید، درصد و تقارن تدریس گردید و از هر کدام از این موضوع ها مثال حل و برای بچه ها توضیح داده شد و قرار شد که هر جلسه بچه ها اشکالات خود را حتماً اعلام کرده و در کلاس حل گردد. در جلسه آینده کسر اعشاری و اعداد اعشاری تدریس خواهد شد.

با احترام- شکری

پنج شنبه, 13 آذر 1393 ساعت 00:00

گزارش کلاس پنجم دبستان- مورخ 1393/9/13

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه پنجم دبستان مورخ 93/9/13 با حضور عزیزان زینب، نیوشا و عرشیا برگزار گردید. در این جلسه تناسب و نسبت های مساوی تدریس و در هر مورد بصورت جداگانه بچه ها تمرین حل کردند و رفع اشکال کرده، همینطور معرفی ثانیه اعداد مرکب، جمع و تفریق اعداد مرکب و مقایسه اعداد مرکب درس داده شد و از کتاب گاج و کتاب کار ریاضی تمرین حل شد. در جلسه آینده ضرب تقریبی و مساحت درس داده خواهد شد.

با احترام- شکری

صفحه1 از2