دوم دبستان

دوم دبستان (36)

یکشنبه, 24 آذر 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه دوم دبستان- 93/12/13

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه دوم دبستان با حضور درسا، امیرحسین، آرین و سپهر در مورخ 93/12/13 تشکیل شد. در این جلسه فصل های اول تا هفتم مرور و به کمک بچه ها رفع اشکال شد. همه بچه ها پای تخته تمرین های مختلفی از فصل های گذشته طرح کردند و حل شد. جلسه آینده فصل هفتم و هشتم مرور و رفع اشکال خواهد شد.

با احترام- قرجه لو

شنبه, 23 آذر 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه دوم دبستان- مورخ 93/12/12

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه دوم دبستان با حضور محمدرضا، ارشیا در مورخ 93/12/12 تشکیل شد. در این جلسه مروری داشتیم بر مباحث اندازه گیری و جمع و تفریق و کسر و احتمال و تعدادی مساله از کتاب واله را با هم کار کردیم؛ و در جلسه آینده بحث آمار و احتمال را کار خواهیم کرد.

با احترام- معینی

جمعه, 22 آذر 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه دوم دبستان- مورخ 93/11/5

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه دوم دبستان با حضور ارشیا، شایان، محمدرضا و آرتین تشکیل شد. در این جلسه مروری بر  دو فصل اول کتاب بود و همراه با آن جمع و تفریق سه رقمی را نیز تمرین کردیم. جلسه آینده مروری بر فصل بعدی خواهد بود و نیز مفهوم کسر و احتمال را نیز کار خواهیم کرد.

با احترام- معینی

جمعه, 22 آذر 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه دوم دبستان- مورخ 93/11/29

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه دوم دبستان با حضور آرین، غزل، رادمهر، امیر حسین، عرفان، سپهر در مورخ 93/11/29 تشکیل شد. در این جلسه فصل کسر و احتمال تدریس شد و به کمک بچه ها پای تخته تمرین حل شد. جلسه آینده فصل 8 ( فصل آمار و نمودار) تدریس خواهد شد.

با احترام- قرجه لو

جمعه, 22 آذر 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه دوم دبستان- مورخ 93/11/28

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه دوم دبستان با حضور ارشیا، شایان و محمدرضا در مورخ 93/11/28 تشکیل شد. در این جلسه مروری بر مباحث جمع سه رقمی و اندازه گیری داشتیم و مبحث کسر و احتمال همراه با بازی با مهره ها به بچه ها تفهیم شد. جلسه آینده نیز مروری بر مباحث خواهیم داشت تا فصل آخر را آغاز کنیم.

با احترام- معینی

جمعه, 01 آذر 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه دوم دبستان- مورخ 93/11/21

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه دوم دبستان با حضور محمدرضا و آرتین در مورخ 93/11/21 تشکیل شد. در این جلسه مبحث جدید کسر و احتمال مطرح شد؛ و نیز مروری بر فصل اندازه گیری و جمع سه رقمی انجام دادیم و چند تمرین از کتاب واله را بچه ها حل کردند. در جلسه آینده ادامه بحث را دنبال خواهیم کرد.

با احترام- معینی

یکشنبه, 26 آبان 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه دوم دبستان- مورخ 93/11/15

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه دوم دبستان با حضور درسا، غزل، عرفان، امیرحسین، شایان، رادمهر، آرین و سپهر در مورخ 93/11/15 تشکیل شد. در این جلسه فصل جمع و تفریق بخش قرض گیری کار شد و قسمتی از فصل کسر و احتمال تدریس شد. جلسه آینده ادامه فصل کسر و احتمال تدریس و کار خواهد شد. در این جلسه تمرین نیز از فصل 6 با بچه ها کار شد.

با احترام- قرجه لو

دوشنبه, 01 -2671 ساعت 01:25

گزارش کار پایه دوم دبستان- مورخ 93/11/14

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه دوم دبستان با حضور محمدرضا، سپهر، آرتین، ارشیا مورخ 93/11/14 تشکیل شد. در این جلسه ادامه درس اندازه گیری و جمع و تفریق را با بچه ها کار کردیم و چند مساله در این رابطه با بچه ها کار شد.

با احترام- معینی

یکشنبه, 19 آبان 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه دوم دبستان-مورخ 93/11/8

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه دوم دبستان با حضور درسا، سپهر، آرین، رادمهر و شایان در مورخ 93/11/8 تشکیل شد. در این جلسه بخشی از فصل 7 تدریس شد و تمرین های مختلفی از فصل های قبل حل شد؛ و از بچه ها خواسته شد تا تمرین های را پای تخته حل کنند. جلسه آینده ادامه فصل 7 تدریس خواهد شد.

با احترام- قرجه لو

 

جمعه, 17 آبان 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه دوم دبستان- مورخ 93/11/7

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه دوم دبستان با حضور آرتین، محمدرضا و ارشیا در مورخ 93/11/7 تشکیل شد. در این جلسه مهارت جمع و تفریق سه رقمی بچه ها تقویت شد و سپس فصل جدیدی به نام اندازه گیری را شروع کردیم و بازی های در این رابطه بچه ها انجام دادند تا این مبحث برای آنها جذاب شود. در جلسه آینده ادامه این بحث را خواهیم داشت.

با ااحترام- معینی

صفحه1 از3