چهارم دبستان

چهارم دبستان (14)

جمعه, 22 آذر 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه چهارم دبستان- مورخ 93/11/27

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه چهارم دبستان با حضور سروش، آناهیتا، درسا، آیلا در مورخ 93/11/27 تشکیل شد. در این جلسه چگونگی کار با نقاله توضیح داده شد و بچه ها مثلث دلخواه کشیدند و توانستند هر سه زاویه را با نقاله اندازه گیری کنند. همچنین اعداد مخلوط با آناهیتا و درسا کار شد؛ و همچنین توانستند تبدیل ساعت بر دقیقه و ثانیه به دقیقه کار شد. جلسه آینده اعداد مخلوط و اعداد اعشاری کار خواهد شد.

با احترام- آقا میرلی

جمعه, 01 آذر 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه چهارم دبستان- مورخ 93/11/20

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه چهارم دبستان با حضور محمدمهدی، سروش، آیلا، آناهیتا، درسا تشکیل شد. در این جلسه زاویه های تند، باز و راست توضیح داده شد؛ و با استفاده از فرمول تعداد زاویه های یک شکل را به دست آوردند و شکل های مختلف داده شد که یک زاویه این شکل ها نامشخص بود و توانستند مقدار زاویه نا مشخص را به دست بیاورند و مسئله کار شد. برای جلسه بعد کار با نقاله و ادامه فصل اندازه گیری کار خواهد شد.

با احترام- آقا میرلی

جمعه, 24 آبان 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه چهارم دبستان- مورخ 93/11/13

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه چهارم با حضور محمدمهدی، سروش، آناهیتا، آیلا، درسا در مورخ 93/11/13 تشکیل شد. در این کلاس مقایسه کسرها کار شد و همچنین ساده کردن کسرها و مفهوم بخش پذیری تدریس شد و مسائل مربوط به کسرها و ضرب و تقسیم نیز حل گردید. در جلسه آینده زاویه کسرها کار خواهد شد.

با احترام- آقا میرلی

جمعه, 17 آبان 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه چهارم دبستان- مورخ 93/11/6

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه چهارم دبستان با حضور محمدمهدی، آناهیتا و درسا در مورخ 93/11/6 تشکیل شد. در این جلسه با آناهیتا و درسا به صورت جداگانه زوایا کار شد و چگونگی اندازه گیری زاویه با نقاله توضیح داده شد و توانستند زوایای داخلی اشکال را اندازه گیری کنند؛ و به این نتیجه رسیدند که مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180 درجه است و با محمدمهدی مسئله کار شد. در جلسه آینده نیز ادامه فصل اندازه گیری کار خواهد شد.

با احترام- آقامیرلی

پنج شنبه, 09 آبان 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه چهارم دبستان- 93/10/29

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه چهارم دبستان با حضور آناهیتا، آیلا، درسا، محمدمهدی و سروش در مورخ 93/10/29 تشکیل شد. در این جلسه تقسیم چهار رقمی بر دو رقمی تدریس شد و اعدادی که به 2-3-4-5 بخش پذیر هستند نیز تدریس شد و در پایان به بچه ها مسئله داده شد و حل کردند. در جلسه بعد نیز مسئله حل خواهد شد.

با احترام- آقا میرلی

پنج شنبه, 02 آبان 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه چهارم دبستان- مورخ 93/10/22

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه چهارم دبستان با حضور آناهیتا، آیلا، درسا، محمدمهدی و سروش در مورخ 93/10/22 تشکیل شد. در این کلاس راهبردهای حل مسئله و روش های حل مسئله تدریس شد؛ و مسئله را با این روش حل کردیم. در پایان نیز به هر یک از بچه ها پای تخته یک مسئله جداگانه گفته شد و حل گردید. در جلسه بعد نیز تقسیم های سه رقمی یا چهار رقمی به دو رقمی حل خواهد شد.

با احترام- آقامیرلی

پنج شنبه, 18 مهر 772 ساعت 00:00

گزارش کار پایه چهارم دبستان- مورخ 93/10/8

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه چهارم دبستان با حضور عزیزان محمدمهدی، آناهیتا، آیلا، درسا و سروش تشکیل شد. در این کلاس مسئله های ترکیبی از ضرب های دو رقمی و جمع و تفریق کار شد؛ و در پایان بازی انجام شد، هر کدام از بچه ها بین ضرب و تقسیم و مسئله یکی از اینها را انتخاب می کردند و اگر ضرب را انتخاب می کردند ده ضرب پای تخته نوشته می شد و در 40 ثانیه زمان به بچه ها فرصت داده می شد که حل کند.

با احترام- آقا میرلی

دوشنبه, 01 -2671 ساعت 02:07

گزارش کار پایه چهارم دبستان- مورخ 93/10/1

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه چهارم دبستان با حضور آیلا، آناهیتا، درسا، محمدمهدی، سروش مورخ 93/10/1تشکیل شد. در این جلسه ضرب های سه رقم در سه رقم و چهار رقم در دو رقم کار شد و هم چنین با محمدمهدی تقسیم دو رقم با یک رقم کار شد. در جلسه بعد نیز از ضرب ها مسءله کار خواهد شد.

با احترام- آقا میرلی

یکشنبه, 02 فروردين 773 ساعت 00:00

گزارش کار پایه چهارم دبستان- مورخ 1393/9/24

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه چهارم دبستان با حضور عزیزان درسا، آیلا، آناهیتا، محمد مهدی و سروش در مورخ 1393/9/24 تشکیل شد. در این کلاس ضرب های دو رقم دو رقم با بچه ها کار شد، همچنین جمع و تفریق کسرها، نوشتن اعداد با سروش کار شد و با کلیه بچه ها تقریب اعداد چهار رقمی و سه رقمی روی دهگان کار شد. همچنین ضرب اعداد سه رقمی و چهار رقمی در هم دیگر که رقم ها صفر باشد نیز کار شد. مثل:

200*400000

در پایان کلاس نیز بچه ها سوال طرح کردند و نوبتی یک نفر از بچه ها پای تخته مسئله را حل کردند؛ و در جلسه بعد ضرب سه رقم در تک رقمی و تقریباً روی رقم صدگان کار خواهد شد.

با احترام- آقا میرلی

سه شنبه, 18 آذر 1393 ساعت 00:00

گزارش کلاس چهارم دبستان- مورخ 1393/9/17

نوشته شده توسط

با سلام

کلاس پایه چهارم دبستان در مورخ 93/9/17 با حضور عزیزان آیلا، درسا، آناهیتا، محمد مهدی و سروش برگزار گردید. در این کلاس با محمدمهدی تقسیم اعداد دو رقمی بر یک رقمی کار شد؛ و همچنین با کل بچه ها ضرب اعداد دورقمی در دورقمی کار شد و فصل اول جمع و تفریق کسرها با سروش کار شد؛ و با کل بچه ها مسئله های مربوط به ضرب اعداد در کسرها کار شد. در جلسه بعد ضرب دو رقم در دو رقم هم باز کار خواهد شد.

با احترام- آقا میرلی